KİŞİSEL VERİLERİN KORUNMASI KANUNU

10 HABER HABER AJANSI VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ
GİZLİLİK VE KİŞİSEL VERİLERİ KORUMA POLİTİKASI
6698 sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu (“KVKK”) hükümleri gereği kimliğinizi belirli veya belirlenebilir kılan her türlü bilginiz, özel nitelikli kişisel verileriniz de dahil olmak üzere, Kişisel ve Özel Nitelikte Veri olarak aşağıdaki kapsamda, Veri Sorumlusu sıfatıyla 10 HABER HABER AJANSI VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ (bundan sonra “10HABER” veya “Şirket” olarak anılacaktır) tarafından işlenmektedir.

“Kişisel Verilerinizin işlenmesi” kavramı yasal bir kavram olup, 6698 Sayılı Yasada bu kavram; kişisel verilerin elde edilmesi, kaydedilmesi, depolanması, muhafaza edilmesi, değiştirilmesi, yeniden düzenlenmesi, açıklanması, aktarılması, devralınması, elde edilebilir hale getirilmesi, sınıflandırılması ya da kullanılmasının engellenmesi gibi veriler üzerinde gerçekleştirilen her türlü işlemi ifade etmektedir.

10HABER olarak kişisel verilerinizin güvenliğine en üst düzeyde önem veriyor, sizlere sunduğumuz tüm ürün ve hizmetlerimizde kişisel verilerinizin hukuka uygun olarak toplanması, saklanması, işlenmesi, gerekmesi durumunda paylaşılması sırasında gizliliğinizi korumak amacıyla mümkün olan en üst seviyede güvenlik tedbirlerini alıyoruz.

10HABER tarafından işlenen kişisel verileriniz, bunların işlenme amaçları, aktarılabileceği alıcı grupları, toplanma yöntemi, hukuki sebebi ve söz konusu kişisel verilere ilişkin haklarınız aşağıda yer almaktadır.

İŞLENEN KİŞİSEL VERİLER
Şirket ile ilişkiniz kapsamında aşağıdaki kişisel verileriniz işlenmektedir;

– Kimlik Bilgileriniz: adınız, soyadınız,

– İletişim Bilgileriniz: Yazışma Adresi, Elektronik Posta Adresi, Telefon numarası,

– Müşteri İşlem Bilgileriniz: sipariş ve fatura bilgileriniz, teslimat işlem bilgileriniz, alışverişlerinizle
ilgili gerçekleşen işlem geçmişi bilgisi, talep ve şikayet bilgileriniz, platformda yer alan ürünlere ilişkin
yorum yapmanız ve/veya soru sormanız halinde yorum ve sorularınız içerisinde bizzat paylaştığınız
bilgiler,

– İşlem Güvenliği Bilgileriniz: IP adresi bilgisi, şifre ve parola bilgileri, çerez bilgileri,

– Hukuki İşlem Bilgileriniz: yetkili kişi, kurum ve kuruluşlarla yazışmalardaki bilgiler, dava ve icra
dosyalarındaki bilgiler, yasal bilgi talebi bilgileriniz,

– İşitsel Kayıt Bilgileriniz

Kullanıcıların yukarıda sayılan veriler haricinde bir kişisel veya özel nitelikteki veriyi 10HABER ile paylaşması halinde bu verilerin de 10HABER nezdinde saklandığını ve işlendiğini kabul ettiği anlamına gelecektir.

Kullanıcılar işbu forma verdikleri onay ile bizzat kendilerince verilen veya alenileşmiş durumdaki iletişim bilgisi, kişisel bilgi ve verileri 10HABER’in uhdesinde saklama, işleme, sunmuş olduğu hizmetler kapsamında 3. Kişiler ile paylaşabilme anlamında 10HABER’i yetkilendirmiş olduğunu kabul ederler. Kullanıcıların bu yetkilendirme ve kapsamına ilişkin değişiklik hakkı her zaman mevcuttur ve 10HABER’e yazılı olarak iletilmesi halinde işleme alınır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENME AMACI

Kişisel verileriniz; 10HABER aracılığıyla siparişlerinizi almak, ürün ve hizmetlerimizi sunmak, ödemelerinizi gerçekleştirmek, siparişleriniz, ürünler ve hizmetler hakkında pazarlama amacıyla sizinle irtibata geçmek, bilgilerinizi güncellemek, üyeliğinizi yönetmek ve sürdürmek, ilginizi çekebilecek ürün ve hizmetleri önermek, 3. şahısların teknik, lojistik ve benzeri diğer işlevlerini bizim adımıza yerine getirmelerini sağlamak, yayınlar göndermek, elektronik posta ile bülten göndermek ya da bildirimler de bulunmak, sorularınızı cevaplamak ve etkin bir müşteri hizmeti sunmak, yeni içerikler hakkında bilgi vermek vb hizmetler için Kanun’un 5. ve 6. maddelerinde belirtilen kişisel veri işleme koşulları çerçevesinde işlenebilecektir.

Ayrıca, www.10Haber.net internet sitesi üzerinden üyelik sürecinizi tamamlamanızı takiben, adınız soyadınız, telefonunuz, adresiniz, tercihleriniz, yorumlarınız, internet sitesi üyelik sistemi ile ilgili konularda sizinle iletişim kurulmasının gerekmesi halinde size ulaşılabilmesi, gerçekleştirilen üyeliğe yönelik doğrulamanın yapılabilmesi, sunulan hizmet ve ürünlerle ilgili olarak bilgilendirmenin sağlanabilmesi, tercihlerinize göre hizmet sunulabilmesi, yorumlarınıza göre iyileştirme yapılabilmesi, tarafınıza ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermeniz halinde elektronik posta kanalıyla reklam ve tanıtıcı içeriklerinin gönderilebilmesi, ilgi ve beğenilerinize uygun olan ürünlere ait indirim ve kampanyaların tarafınıza iletilebilmesi vb. amaçlarla da kişisel verileriniz işlenebilecektir.

VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNE YÖNELİK İLKELER

– İlgili mevzuatta öngörülen veya işlendikleri amaç için gerekli olan süre kadar muhafaza
edilmesini;
– Hukuka uygun olarak işlemeyi;
– Verilerin güncelliğini sağlamayı;
– Dürüstlük kurallarına uygun davranmayı;
– İşlendiği amaç dışında kullanılmamasını;
– İşlendiği amaçla ölçülü ve sınırlı olmasını;
– Genel ahlaka, örfe ve adete uygun olarak işlemeyi;
– 6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat hükümlerine uygun olarak işlemeyi;
10HABER olarak ilke edindik.

VERİLERİN İŞLENME USULÜ

Kişisel Verileriniz 10HABER Tarafından iki durumun varlığı halinde işlenebilmektedir. Bu iki hal aşağıdaki gibidir:

– Açık Rıza Kanununa Uygunluk Halleri
– Açık Rızaya Gerek Olmayan Haller

AÇIK RIZAYA GEREK OLMAYAN HALLER

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu kişisel verinin işlenmesi için bazı hallerde açık rızaya gerek olmadığını belirtmiştir. Kanunun 5. maddesinin 2. fıkrasında belirtilen bu haller aşağıdaki gibidir:

– Kanunlarda açıkça öngörülmesi,

– Fiili imkânsızlık nedeniyle rızasını açıklayamayacak durumda bulunan veya rızasına hukuki geçerlilik
tanınmayan kişinin kendisinin ya da bir başkasının hayatı veya beden bütünlüğünün korunması
için zorunlu olması,

-Bir sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, sözleşmenin
taraflarına ait kişisel verilerin işlenmesinin gerekli olması,

– Veri sorumlusunun hukuki yükümlülüğünü yerine getirebilmesi için zorunlu olması,

– İlgili kişinin kendisi tarafından alenileştirilmiş olması,

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması,

– İlgili kişinin temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla, veri sorumlusunun meşru
menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması.

Söz konusu durumların varlığı halinde açık rızanız olmaksızın 10HABER olarak veri işleyebilme hakkımız haizdir.

Özel nitelikli kişisel verilerinizden sağlık ve cinsel hayat dışındaki kişisel verileri, kanunlarda öngörülen hâllerde açık rızası aranmaksızın işleyebilme hakkımız haizdir. Sağlık ve cinsel hayata ilişkin kişisel veriler ise ancak kamu sağlığının korunması, koruyucu hekimlik, tıbbî teşhis, tedavi ve bakım hizmetlerinin yürütülmesi, sağlık hizmetleri ile finansmanının planlanması ve yönetimi amacıyla, sır saklama yükümlülüğü altında bulunan kişiler veya yetkili kurum ve kuruluşlar tarafından ilgilinin açık rızası aranmaksızın işlenebilir.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN AKTARILDIĞI TARAFLAR VE AKTARIM AMAÇLARI

Kişisel verileriniz, 10HABER platformunu kullanımınız kapsamında ve yukarıda sayılan Amaçlar doğrultusunda Şirketimiz tarafından;

– Kart ödemelerini doğrulamak ve geri ödemeleri işlemek amacıyla kredi kartı şirketleri, bankalar ve
diğer ödeme sağlayıcıları;

– Ürün ve proses iadeleri – teslimat ve kurye şirketleri;

– Etkinlikler yapıldığında, etkinliğe ev sahipliği yapan herhangi bir üçüncü taraf;

– Yarışmalar ve ödül çekilişleri – geçerli herhangi bir üçüncü taraf ortak destekçisi (örneğin, bir kitap
yayıncısı), ödül tedarikçisi, kolaylaştırıcı ile

– Kanunen yetkili kamu kurumları ve kanunen yetkili özel kişilere Kanun’un 8. ve 9. maddelerinde
belirtilen kişisel veri işleme şartları ve amaçları çerçevesinde aktarılabilecektir. Bu çerçevede;

– Avukatlar, denetçiler, vergi danışmanları ile danışmanlık ve hizmet aldığımız diğer üçüncü kişilere; iş
süreçlerimizi hukuka ve meşru menfaatlerimize uygun olarak yürütebilmemiz, olası bir yargı sürecinde
savunma hakkımızı kullanabilmemiz,

– Düzenleyici ve denetleyici kurumlar ile mahkeme ve icra müdürlükleri gibi sair resmî kurumlar ve
kişisel verilerinizi talep etmeye yetkili olan diğer kamu kurum veya kuruluşlarına karşı hukuki
yükümlülüklerimizi yerine getirebilmemiz amacıyla da paylaşılabilecektir.

KİŞİSEL VERİLERİN TOPLANMA VE SAKLANMA YÖNTEMİ

Kişisel verileriniz yukarıda belirtilen amaç ve kapsamda, Şirketimiz veya Şirketimiz adına veri işleyen gerçek ya da tüzel kişiler tarafından sayılanlarla sınırlı olmamak üzere, internet sitesi, muhtelif sözleşmeler, mobil uygulamalar, elektronik posta, başvuru formları, tüketici şikayet formları, anketler, abonelik formları, bültenler gibi araçlar üzerinden, Şirketimiz ile yapılan yazılı veya sözlü iletişimler vb. kanallar aracılığıyla sözlü, yazılı veya elektronik ortamda toplanmaktadır. Kişisel veriler, ilgili mevzuatlar tarafından öngörülen süre veya öngörülemeyen işleme amacının gerekli kıldığı süre boyunca saklanacak ve işlenecektir. Bu süreden sonra veriler silinerek, yok edilerek veya anonimleştirilerek veri sorumlusunun veri akışından çıkarılacaktır.

KİŞİSEL VERİLERİNİZİN İŞLENMESİNİN HUKUKİ SEBEBİ

10HABER “Tarafımızdan hangi kişisel verileriniz işlenmektedir?” başlığında yer alan kişisel verilerinizi yukarıda yer alan amaçlarla KVKK’nın 5, 8. ve 9. maddelerinde belirtilen ve aşağıda yer verilen hukuka uygunluk sebeplerine dayanılarak işlemektedir.

– 6563 Elektronik Ticaretin Düzenlenmesi Hakkında Kanun, 6102 Sayılı Türk Ticaret Kanunu, 5237 Sayılı Türk Ceza Kanunu ve 6502 sayılı Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun başta olmak üzere Şirketimizin tabi olduğu mevzuatta açıkça öngörülmüş olması hukuki sebebine dayanarak; şirket platformunda yer alan operasyonların güvenliğinin sağlanması, bilgi güvenliği süreçlerinin yürütülmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanmasına yönelik faaliyetler başta olmak üzere mevzuattan kaynaklanan yükümlülüklerimizin yerine getirilmesi,

– Sözleşmenin kurulması veya ifasıyla doğrudan doğruya ilgili olması kaydıyla, kişisel verilerinizin işlenmesinin gerekli olması hukuki sebebine dayanarak; mesafeli satış sözleşmesi gibi Tüketicinin Korunması Hakkında Kanun’un ilgili maddeleri tahtında platformumuz üzerinden akdedilen sözleşmelerin kurulması faaliyetlerinin yürütülmesi, satın alım işlemlerinizin gerçekleştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi, şirketin iş faaliyetlerinin yürütülmesi ve denetimi, teslimat süreçlerinin takibinin yapılması, ürün ve hizmetlerimize ilişkin talep, şikayet ve önerilerinizin değerlendirilmesi, finans ve muhasebe süreçlerinin yürütülmesi ve denetimi, iletişim faaliyetlerinin yürütülmesi,

– Şirketimizin hukuki yükümlülüğünün yerine getirebilmesi için zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; Mesafeli Sözleşmeler Yönetmeliği ve Elektronik Ticarette Hizmet Sağlayıcı ve Aracı Hizmet Sağlayıcılar Hakkında Yönetmelik başta olmak üzere Şirketimizin tabii olduğu ikincil mevzuatta yer alan ve/veya yetkili merciiler tarafından yayınlanan karar, kılavuz ve rehberlerde belirtilen hukuki yükümlülüklerinin yerine getirilmesi, yetkili kişi, kurum ve kuruluşlara bilgi verilmesi, faaliyetlerin mevzuata uygun yürütülmesinin sağlanması, hukuk işlerinin takibi ve yürütülmesi, finans ve muhasebe işlerinin yürütülmesi,

– Bir hakkın tesisi, kullanılması veya korunması için veri işlemenin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; hukuk ve dava işlerinin yürütülmesi,

– Temel hak ve özgürlüklerine zarar vermemek kaydıyla şirketimizin meşru menfaatleri için veri işlenmesinin zorunlu olması hukuki sebebine dayanarak; şirketimizin sunduğu ürün ve hizmetlerin geliştirilmesi ve iyileştirilmesine yönelik faaliyetlerin yürütülmesi,

– Açık rızanızın bulunması hukuki sebebine dayanarak; yurtdışına kişisel veri aktarımı yapılması.

VERİ SAHİBİ İLGİLİ KİŞİNİN HAKLARI

6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu 11. Maddesinde veri sahibinin haklarını hüküm altına almıştır. Kanunda veri sahibi “ilgili kişi” olarak addedilmiş olup; verilerinin işlenmesine ilişkin bazı taleplerde bulunma hakkı öngörülmüştür. İşbu madde uyarınca ilgili kişinin talep hakları aşağıdaki gibidir:

– Kişisel veri işlenip işlenmediğini öğrenme,
– Kişisel verileri işlenmişse buna ilişkin bilgi talep etme,
– Kişisel verilerin işlenme amacını ve bunların amacına uygun kullanılıp kullanılmadığını öğrenme,
– Yurt içinde veya yurt dışında kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişileri bilme,
– Kişisel verilerin eksik veya yanlış işlenmiş olması halinde bunların düzeltilmesini isteme,
– Kişisel verilerin işlenmesini gerektiren sebeplerin ortadan kalkması halinde, bunların silinmesini veya
yok edilmesini isteme,
– Düzeltme ve silme işlemlerinin kişisel verilerin aktarıldığı üçüncü kişilere bildirilmesini isteme,
– İşlenen verilerin münhasıran otomatik sistemler vasıtasıyla analiz edilmesi suretiyle kişinin kendisi
aleyhine bir sonucun ortaya çıkmasına itiraz etme,
– Kişisel verilerin kanuna aykırı olarak işlenmesi sebebiyle zarara uğraması halinde zararın giderilmesini
talep etme.

Yukarıda izah olunan Kişisel Verilerin Korunması Kanunu’ndan doğan haklarınıza ilişkin taleplerinizi, işbu Aydınlatma Metninde belirtilen usul çerçevesinde şirketimize iletebilirsiniz. Söz konusu talepleriniz 10HABER tarafından mümkün olan en kısa sürede veya en geç otuz gün içerisinde cevaplanacaktır. Başvurular bizzat veri sahibinin kendisi tarafından yapılmak zorundadır. Nasıl Bir Ekonomi sadece veri sahibi tarafından yapılan başvuruyu dikkate alacak ve başvuru yapan hakkında bilgiler paylaşacaktır.
BAŞVURU USULÜ

Veri sorumlusu sıfatı taşıyan 10HABER’e yukarıda belirtilen haklarınıza yönelik taleplerinizi yazılı olarak veya kayıtlı elektronik posta (KEP) adresi, güvenli elektronik imza, mobil imza ya da ilgili kişi tarafından veri sorumlusuna daha önce bildirilen ve veri sorumlusunun sisteminde kayıtlı bulunan elektronik posta adresini kullanmak suretiyle iletebilirsiniz. Kişisel verilerle ilgili talep haklarınızı kullanabilmek için internet sitemizdeki bilgilendirmeleri inceleyebilir ve yine internet sitemizde bulunan “6698 Sayılı Kişisel Verilerin Korunması Kanunu Uyarınca Bilgi Talep Formu”’nu kullanabilirsiniz.

BAŞVURUDA YER ALMASI GEREKEN BİLGİLER

Başvurunuzda yer alması gereken bilgiler aşağıdaki gibidir:

– Adınız ve Soyadınız
– T.C. Kimlik Numaranız
– Yabancı Uyruklu İseniz Uyruğunuz, Pasaport No veya Varsa Kimlik Numaranız
– Yazılı Başvuru Yapılacak İse Talep Formunun Altında Islak İmzanız
– KVKK 11. Madde uyarınca Talebinizin İçeriği
– Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz Telefon ve Faks Numarası/Numaraları,
– Size Ulaşım Sağlayabileceğimiz E-Posta Adresiniz
– Tebligata Esas Yerleşim Yeri veya İş Yeri Adresi

Taleplerin ayrıca bir maliyet gerektirmesi durumunda 10 Haber ilgili mevzuat kapsamında belirlenen tutarlarda ücret talep edebilecektir.

BİLDİRİMİN KABULÜ VEYA REDDİ HALİNDE KİŞİSEL VERİLERİN DURUMU

Kullanıcı, işbu bildirimi kabul etmekle, sağladığı kişisel verilerinin belirlenen amaçlarla, kaydedilmesini, verilerinin depolanmasını, kullanılmasını, üçüncü kişiler ile paylaşılmasını, yurtdışında depolanmasını ve yurtdışında yer alan üçüncü taraflar ile paylaşılmasını kabul etmiş sayılır.
Kullanıcılar, bu bildirimi kabul etmekle, bu kapsamdaki düzenlemeler hakkında bilgilendirildiğini ve uygulamalara rıza vermiş sayılacağını kabul eder.
Kullanıcı, herhangi bir kişisel verisinin 10HABER tarafından kullanılamaması şeklinde sonuçlanacak bir talepte bulunduğu takdirde, 10HABER tarafından verilen hizmetlerden faydalanamayabileceğini kabul eder. Bu kapsamda doğacak her türlü sorumluluğun kendisine ait olacağını beyan eder.

SİSTEM GÜVENLİĞİ

10HABER, internet portalının kullanımından kaynaklanabilecek doğrudan ve/veya dolaylı maddi ve/veya manevi zararlardan hiçbir şekilde sorumlu değildir. 10HABER virüs ve benzeri amaçlı yazılımlardan arındırılmış olması için gereken tedbiri almıştır. Ancak bunun yanı sıra kullanıcıların, nihai güvenliği sağlaması için kendi virüs koruma sistemini tedarik etmesi ve gerekli korumayı sağlaması gerekmektedir, kullanıcının 10HABER’e ait siteyi ziyaret etmesi, kendi yazılım ve işletim sistemlerinde oluşabilecek tüm hata ve bunların doğrudan ya da dolaylı sonuçlarından kendisinin sorumlu olduğunu kabul etmiş sayılır.
İnternetin yapısı gereği, bilgiler internet üzerinde yeterli güvenlik önlemleri olmaksızın dolaşabilir ve yetkili olmayan kişiler tarafından alınıp kullanılabilir. 10HABER ‘in kusuru olmaksızın bu kullanım ve kullanımdan doğacak zarar 10HABER’in sorumluluğunda değildir.

ÜÇÜNCÜ SİTELERE BAĞLANTI VERİLMESİ

Web sitemizde, 10HABER tarafından işletilmeyen diğer web sitelerine bağlantılar verebiliriz. Bu web sitelerinden herhangi birini ziyaretiniz sırasında, ziyaret ettiğiniz sitenin güvenlik politikaları ve kullanım koşulları dahilinde gezinirsiniz. Söz konusu web sitelerinin, politika ve uygulamalarından 10HABER sorumlu değildir.

ŞİFRENİN GÜVENLİĞİ VE SORUMLULUK

10HABER portalına giriş yapabilmeniz için kayıt sırasında oluşturulacak şifrenin sorumluluğu kullanıcıya aittir. Şifrenin yalnızca kullanıcı tarafından bilinmesi gerekmektedir, şifrenin 3. kişilerin eline geçmesi durumunda 10HABER sorumluluk kabul etmez ve bir zarar oluşması halinde kullanıcıdan talep edebilir.

BİLDİRİMDE VE SİSTEM ÖZELLİKLERİNDE DEĞİŞİKLİK

10HABER, sitede yer alan bütün ürün ve hizmetleri, bilgileri, görsel unsurları, önceden bildirimde bulunmaksızın değiştirme, kullanımını askıya alma veya durdurma hakkını saklı tutar. Kullanıcının 10HABER ile arasında olan sözleşmeden kaynaklı hakları saklıdır.

10HABER, işbu bildirim üzerinde değişiklik ve güncelleme yapma hakkını saklı tutar. Böyle bir durumda sitede yayınlanmakla yürürlüğe girer. Bildirimin güncel halini takip etmek, kullanıcının sorumluluğundadır.

FİKRİ MÜLKİYET HAKLARI

10HABER’in isim hakları, içeriği, şablonları, tasarımı, ve site içindeki tüm doküman, program ve scriptlere ait hakları saklıdır. Sayfalarda aksi belirtilmediği sürece, site içindeki hiçbir doküman sayfa, grafik, tasarım unsuru ve diğer unsurlar izin alınmaksızın kopyalanamaz, başka yere taşınamaz, alıntı yapılamaz, internet üzerinde veya herhangi bir yayın aracıyla yayımlanamaz ve kullanılamaz.

İZİNLİ ELEKTRONİK İLETİ GÖNDERİMİ

10HABER, yasaların düzenlediği şekilde kullanıcılar ile eposta, sms veya telefon yolu ile iletişim kurabilir, izinli bülten gönderebilir, pazarlama yapabilir, üçüncü kişiler adına gönderim yapabilir, bu iletişim faaliyetlerinden istatistik amacıyla veri toplayabilir. Kullanıcı, işbu bildirimi kabul etmekle, bu yollar ile kendisi ile iletişime geçilmesine ve ticari elektronik ileti gönderilmesine onay vermiş sayılır. Kullanıcılar, dilerse izin verdiği verilerin paylaşımını durdurabilir ve ticari elektronik ileti almaya son verebilirler.

GARANTİ ETMEME

10HABER, servisleri olduğu gibi sunar ve her koşulda sorunsuz çalışacağını taahhüt etmez, servislerde dış kaynaklı oluşabilecek hatalardan sorumlu değildir. Sistem üzerinde yapılacak herhangi bir değişiklik, askıya alma veya sona erme veya sadece sistemin kullanımı sebebiyle oluşabilecek veri kayıplarından 10HABER sorumlu değildir.

10HABER web sitesine müşterilerimizin/ziyaretçilerimizin giriş yapması, yukarıda belirtilen koşulları kabul ettiği anlamına gelmekte olup, 10HABER bu yasal uyarıda yer alan koşulları ve hükümleri, önceden bir ihbara gerek kalmaksızın değiştirme ve güncelleme hakkına sahiptir.