KULLANIM ŞARTLARI

KULLANIM ŞARTLARI, GENEL KOŞULLAR VE SORUMLULUK SÖZLEŞMESİ

10 Haber web sitesinin (https://10haber.net/) tüm hakları 10HABER HABER AJANSI VE YAYINCILIK ANONİM ŞİRKETİ’ne (“Şirket”) ait olup, https://10haber.net/ URL adresinden (“Web Sitesi”) ulaşılmaktadır.

İşbu Kullanım Şartları, Genel Koşullar ve Sorumluluk (“Kullanım Şartları”) https://10haber.net/ web sitesinin kullanım kurallarını düzenlemektedir. Web Sitesi’ni kullanmak, Web Sitesi’nden yararlanmak ve Web Sitesi’ne erişim sağlamak için lütfen aşağıda yer alan koşulları okuyunuz.

Şirket, Web Sitesi’ni ve/veya Web Sitesi’nde yer alan/alacak olan bilgileri, formları, her türlü içeriği ve/veya işbu Kullanım Şartları’nı dilediği zaman tek taraflı olarak değiştirme hakkına sahiptir. Şirket, tek taraflı olarak Web Sitesi’ni ve içeriğini, kullanım şeklini ve amacını, kullanım ve yayınlama tekniğini değiştirebilir. Şirket Kullanıcıların Web Sitesi’ne erişimini tek taraflı olarak ve süre sınırlaması olmaksızın askıya alabilir veya durdurabilir veya süresinde kısıtlamaya gidebilir. Abone sıfatını haiz Web Sitesi kullanıcıların, Şirket ile akdettiği sözleşmeler kapsamındaki hakları saklıdır.

İşbu Kullanım Şartları’nın konusu, Şirket tarafından belirlenen her türlü haber, fotoğraf, video, yazı, görsel-işitsel ürün, herhangi bir veri, eser vasfını haiz olan ya da olmayan herhangi bir fikir ve sanat ürünü ve/veya herhangi bir bilginin Web Sitesi üzerinden paylaşılması, üçüncü kişilerin erişimine sunulması ile bunlarla sınırlı olmaksızın tek taraflı olarak Şirket tarafından belirlenecek çeşitli ürün ve/veya hizmetlere ilişkin reklamlar, diğer web sitelerine, uygulamalara ilişkin linkler ve her türlü görsel-işitsel ve/veya görsel, işitsel esere (“İçerik”) Web Sitesi aracılığıyla Kullanıcı tarafından ne şekilde erişim sağlanabileceğine ve söz konusu İçerik’in Kullanıcı tarafından ne şekilde kullanabileceğine ilişkin sınırların belirlenmesidir.

Web Sitesi’nde sunulan hizmetlerden/bilgilerden yararlanan veya herhangi bir şekilde, herhangi bir amaçla Web Sitesi’ni ziyaret eden, kullanan, üye olan, abone olan, erişen, yorum, bilgi, görüntü, video, resim, fotoğraf gibi içerik gönderen gerçek ve tüzel kişiler olmak üzere tüm üçüncü kişiler (“Kullanıcı”), işbu Kullanım Şartları’nı kabul ettiğini ve işbu metinde açıkça yazılan tüm hususlar ile ilgili olarak herhangi bir itiraz/defi ileri sürmeyeceğini kabul, beyan ve taahhüt etmektedir.

Kullanıcılar üçe ayrılmaktadır.
Erişim sağlayan Web Sitesi’ni URL adresinden erişerek ziyaret eden ve Web Sitesi’nin İçerik’ine Şirket’in tek taraflı olarak belirleyeceği sınırlar çerçevesinde erişim sağlayan Kullanıcılar’ı ifade eder.
Üye, Web Sitesi’ni URL adresinden erişerek, e-postası aracılığıyla kayıt yaptıran ve ücretsiz olarak haftada üç ve ayda 20 İçerik’e erişim sağlayabilen Kullanıcılar’ı ifade eder. İçerik’e erişim konusundaki sınırlamalar Şirket’in tek taraflı tasarrufuna tabidir.

Abone, Web Sitesi’ni URL adresinden erişerek ve Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi kapsamında taraf olarak, ilgili sözleşmede belirtildiği kapsamda İçerik’e sınırsız olarak erişmeye hak kazanan Kullanıcılar’ı ifade eder.
Abone olmayan, başka bir deyişle Mesafeli Satış ve Abonelik Sözleşmesi’ne taraf olmayan Kullanıcı Web Sitesi’ne sınırlı erişimi olacağını ve işbu erişimin koşulları ve sınırlarının tek taraflı olarak Şirket tarafından belirleneceğini beyan ve kabul eder.

Kullanıcı, sistem arızası ve mücbir sebeplerden kaynaklanan geçici kesintilerden Şirket’in sorumlu olmadığını beyan, kabul ve taahhüt eder.

Kullanıcı, Şirket tarafından Web Sitesi’nin kullanılmasına ilişkin herhangi bir bilgi, üyelik vs. talep edilmesi veya işbu Kullanım Şartları’nın değiştirilmesi halinde, söz konusu bilgileri doğru, gerçeğe uygun ve eksiksiz olarak sağlayacağını ve gerekli değişikliklere uygun olarak davranacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.
Şirket, Kullanıcılar’ın talimat veya talepleri altında hareket eden danışmanlık hizmeti vermediği gibi, onların ticari/mesleki/kişisel faaliyetlerinin yürütülmesi; onlara bir menfaat ya da lehte bir sonucun teslimi yükümü altında da bulunmamaktadır.

Şirket, Web Sitesi ve İçerik üzerinde yasal olarak hak ve eser sahibidir. Web Sitesi’nin ve/veya İçerik’in Şirket tarafından sağlanacak koşullar dahilinde Kullanıcı tarafından kullanılması, erişilebilir olması Kullanıcı’ya hiçbir fikri ve sınai mülkiyet hakkı, lisans ve/veya herhangi bir hak sahipliği, tasarruf yetkisi vermez.
Web Sitesi’ndeki her türlü fikir ve sanat ürününün, bilginin, markanın, materyalin kullanımı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu hükümleri başta olmak üzere ilgili tüm mevzuat çerçevesinde, Şirket’in iznine tabidir. Websitesi’nde yer alan İçerik’ten ticari amaç gütmeyerek yapılacak alıntılarda, alıntıyı yapan Kullanıcı, sitenin web adresini kaynak olarak göstermek zorundadır. Ticari amaçlı ve yineleyen kullanımlar Şirket’in yazılı iznine ve belirlediği şart ve koşullara tabidir. İçerik, Şirket’in önceden yazılı izni olmaksızın doğrudan veya dolaylı kâr amacı gütmese dahi üçüncü kişi ve kuruluşlara verilemez, kullandırılamaz, çoğaltılamaz, başka bir bilgisayara veya elektronik cihaza yüklenemez, arşivlenemez, postalanamaz, sunulamaz ve yayınlanamaz.

Kullanıcı Websitesi’nde yer alan bilgileri ve telif haklarına tabi çalışmalarını, Website’yi veya Website içeriğini izlemek, yeniden satmak, paylaşmak, dağıtmak, sergilemek, kopyalamak, üçüncü kişilerin erişimine sunmak çoğaltmak, değiştirmek, başka bir lisana çevirmek amacıyla ya da izin ve yetki verilmeyen başka amaçlarla ve önceden Şirket’in açık ve yazılı iznini almadan herhangi bir robot, örümcek veya başka otomatik aletler ya da manuel süreçler kullanmayacağını; bu içerikten türev eserler yaratmayacaklarını ya da bunları kamuya teşhir etmeyeceğini kabul ve taahhüt eder. İzin verilmeyen kullanımı gerçekleştiren Kullanıcı, Şirket’in ve üçüncü kişilerin uğradıkları zararları mahkeme masrafları ve avukatlık ücreti de dahil olmak üzere karşılamakla yükümlü olacaklardır.

Kullanıcı, Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu, Sınai Mülkiyet Kanunu, Türk Ticaret Kanunu, Türk Ceza Kanunu ve diğer mevzuat ve/veya sayılan konularla ilgili yeni düzenleme hükümlerine riayet etmeyi ve bunları ihlal etmemeyi kabul, beyan ve taahhüt eder. Aksi takdirde Şirket’in bu yüzden kamu kurumlarına ve/veya üçüncü şahıslara ödemek zorunda kaldığı/kalacağı her türlü tazminat ve/veya idari/adli para cezaları için Kullanıcı’ya aynen rücu hakkı saklıdır.
Kullanıcı, Web Sitesi’ni yürürlükte bulunan tüm mevzuata, internet kullanımına ilişkin kurallara, işbu Kullanım Şartları’na ve ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ne uygun olarak kullanacağını ve bütün hizmetlerden yararlanmak, ana sayfa ve alt sayfalarda gezinmek, her türlü İçerik’e erişmek dahil Web Sitesi aracılığıyla gerçekleştireceği eylemlerde ve Web Sitesi üzerinden yaptığı tüm işlemlerde hukuki ve cezai sorumluluğun kendisine ait olduğunu kabul, beyan ve taahhüt eder.

Kullanıcı’nın Web Sitesi’nden yararlanma ve Web Sitesi’ne erişiminden dolayı uğrayabileceği kayıp ve zararlardan Şirket’in, Şirket pay sahiplerinin, Şirket’in iştirakleri ve bağlı şirketlerinin, Şirket çalışanlarının ve yöneticilerinin herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı işleminin kesintiye uğraması, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, sistem hatası; Web Sitesi’ne erişimin gerçekleşmemesi, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, kayıtların değiştirilmesi veya kullanılması hususunda Şirket herhangi bir sorumluluk kabul etmemektedir.

Kullanıcı, Web Sitesi’ni kullanarak Şirket, diğer kullanıcılar ve/veya üçüncü kişiler aleyhine hiçbir faaliyette bulunmayacaktır. Kullanıcı’nın mevzuata ve işbu Kullanım Şartları ve ayrıca Kişisel Verilerin Korunması Aydınlatma Metni’ne aykırı olarak, Web Sitesi üzerinden veya aracılığıyla gerçekleştirdiği faaliyetleri nedeniyle üçüncü kişilerin uğradıkları zararlardan dolayı Şirket’in doğrudan ve/veya dolaylı, hukuki ve cezai hiçbir sorumluluğu bulunmamaktadır. Kullanıcı, işbu maddedeki taahhüdüne aykırı davranarak Şirket ve/veya üçüncü kişilere herhangi bir zarar vermesi halinde maddi/manevi, menfi/müspet her türlü zararı ayrıca bir mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

Web Sitesi’nin kullanıcı tarafından, yürürlükte bulunan mevzuata, internet kullanımına ilişkin teamüllere, bireysel internet kullanıcılarının bilinen/olağan/makul yöntem, araç ve komutlarına uygun bir çerçevede kullanılması esastır.
Kullanıcı; suç teşkil edecek, yasal açıdan takip gerektirecek, yasaların ya da uluslararası anlaşmaların ihlali sonucunu doğuran ya da böyle durumları teşvik eden, yasadışı, suç unsuru oluşturabilecek, tehditkâr, rahatsız edici, hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, insan onuruna sığmayan, iftira niteliğinde, kaba, pornografik, genel ahlaka ve toplum tarafından genel kabul gören kurallara aykırı, Şirket’in, Şirket’in bağlı şirketlerinin, iştiraklerinin ve ortaklıklarının ve/veya üçüncü kişilerin şahsi ve ticari itibarını sarsacak, kişilik haklarına zarar verici ve başkalarının gizlilik hakkına, fikri haklarına, telif haklarına, ticari marka haklarına ve diğer haklarına tecavüz edecek ya da benzeri nitelikte hiçbir içeriği Web Sitesi’nde paylaşamaz ve Web Sitesi’ni yukarıda belirtilen şekilde kullanamaz. Ayrıca Web Sitesi altyapısı üzerine makul olmayan veya orantısız büyüklükte yük getiren veya bir virüs veya başkaca bir zararlı unsur içeren, güvenliği zaafa uğratan herhangi bir işlem ve müdahale de yapamaz. Aksi halde hukuki, idari, mali ve cezai tüm sorumluluğun tarafına ait olacağını kabul, beyan ve taahhüt eder.

Web Sitesi üzerinden, üçüncü kişilerin sahip olduğu veya işlettiği ve Şirket’in kendi kontrolünde olmayan web sitelerine, uygulamalara ve/veya içeriklere ve/veya dosyalara Şirket tarafından link vermek suretiyle bağlantı sağlanabilir. Bu linkler sadece referans kolaylığı nedeniyle sağlanmış olup ilgili web sitesini, içeriğini veya işleten kişiyi desteklemek amacı veya web sitesi ve/veya içerdiği bilgilere yönelik bir beyan, taahhüt veya garanti niteliği taşımamaktadır. Web Sitesi’nde yer alan reklamların tanıttığı, taahhüt ettiği ürün veya hizmetler ve/veya Web Sitesi içerisindeki linkler vasıtasıyla erişilen web siteleri, dosyalar ve içerikler, bu linkler vasıtasıyla erişilen web sitesinden sunulan hizmetler veya ürünler veya bunların içeriği hakkında Şirket’in hiçbir taahhüdü, garantisi, hukuki ve/ veya cezai anlamda herhangi bir sorumluluğu bulunmamaktadır.

Kullanıcı, işbu Kullanım Şartları’nın herhangi bir hükmüne aykırı davrandığı takdirde, Şirket gerekli müdahalelerde bulunma, hizmeti askıya alma, hizmetleri ve erişimi tamamen veya kısmen sınırlama, içerikleri kısmen veya tümüyle çıkarma, düzenleme, geçici veya sürekli engelleme hakkına sahiptir. İşbu hak abone sıfatına haiz Kullanıcılar için de geçerlidir. Kullanıcı işbu Kullanım Şartları’na aykırı davranması halinde, Şirket’in maddi/manevi, müspet/menfi her türlü doğrudan/dolaylı zararını ayrıca mahkeme kararına gerek kalmaksızın, ilk talep anında derhal, nakden ve defaten tazmin edeceğini kabul, beyan ve taahhüt eder.

İşbu Kullanım Şartları’nın yorumlanmasında, uygulanmasında ve Kullanıcı ile Şirket arasında çıkabilecek uyuşmazlıkların çözümünde Türk Hukuku uygulanacak olup İstanbul Merkez (Çağlayan) Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

İşbu Kullanım Şartları hükümlerinin herhangi birisinin geçersizliği, yasaya aykırılığı ve uygulanamazlığı, geri kalan hükümlerinin yürürlüğünü etkilemeyecektir.

İşbu Kullanım Şartları, Web Sitesi’nde yayınlandığı an yürürlüğe girer ve herhangi bir şekilde Web Sitesi’ni kullanan, Web Sitesi’ne giriş yapan Kullanıcı açısından ayrıca bir işleme gerek kalmaksızın bağlayıcı olur. Kullanıcı, işbu Kullanım Şartları’nın güncel haline her zaman Web Sitesi üzerinden erişebilir.